top of page

Volební program

ČSSD Vaši starostové

DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO BRŇÁKY 

Máme vizi, aby v Brně bylo bydlení tak dostupné jako ve Vídni, kde vládne sociální demokracie už přes 70 let a celou tu dobu tam budují městské a družstevní dostupné bydlení, takže dnes tam absolutně není žádný problém s nedostupností bydlení a Vídeň tak opakovaně vítězí v soutěži o nejlepší město pro život na světě. Naším cílem je systémově fungující městský bytový fond, který poskytne kvalitní bydlení s dostupným nájemným, usnadní vstup do života mladým párům a poskytne jistotu seniorům. Za poslední tři roky zkolaudovalo Brno více než 270 městských bytů, z nich většina funguje jako zvýhodněné nájemní bydlení pro mladé rodiny, dále seniory, samoživitelky, hendikepované a sociálně slabé (Dukelská 9 bytů, Mostecká 20 bytů, Vojtova 116 bytů, Valchařská 15 bytů, Podnásepní 23 bytů, Cejl 36 bytů, Křenová 7 bytů, Plynárenská 15 bytů, Pod Nemocnicí 16 bytů, Vlhká 17 bytů). Další stovky městských bytů jsou ve výstavbě nebo v projektové přípravě (Bedřichovická, Vranovská, Křenová, Bratislavská, V Aleji, Vejrostova atd.). Vyvíjíme snahu o zajištění financování ještě masivnější výstavby městských bytů. 

 

Proto budeme i nadále rekonstruovat městské byty, postavíme další startovací byty pro mladé a zvýšíme kapacitu bytů pro seniory další výstavbou domů s pečovatelskou službou. Budeme pokračovat v projektu dostupného družstevního bydlení, kdy výstavbu budou realizovat družstva bez zisku za nákladové ceny. Tento institut je jedním z hlavních nástrojů mé snahy o zásadní zlepšení dostupnosti bydlení v Brně. Aplikujeme vídeňský model, kde bylo za osmdesát let vybudováno zhruba dvě stě tisíc družstevních bytů. Architekti již projektují v pěti lokalitách: Kamenný vrch (334 bytů), Francouzská (90 bytů), V Aleji (33 bytů), Přízřenice (323 bytů) a Rumiště (225 bytů). Od 15. června do 15. září letošního roku probíhá sběr přihlášek na tyto lokality. Zájem je velký, v řádu stovek uchazečů. Pro první tři lokality jsme založili družstva (další budou následovat), do kterých město vloží projekty a zřídí pro ně právo stavby na městských pozemcích. Šestou lokalitou jsou Černovice (Na Kaménkách), kde vznikne 600 družstevních bytů. Chceme do projektu zapojit další lokality obsahující další tisíce bytů, abychom družstevní bydlení už mohli nabídnout všem věkovým skupinám i samostatným uchazečům. 

 

V dalších lokalitách nabídneme možnost výstavby tzv. BAUGRUPPE, jak se v německy mluvících zemích označuje spolkové bydlení. Je to další z modelů bytové výstavby, kdy staví jiný subjekt než developer, a tedy byty jsou pořízeny za nákladové ceny bez podnikatelské marže. Pro první pilotní projekt spolkového bydlení běží lhůta pro podávání přihlášek zájemců. Na rozdíl od družstevního bydlení, u kterého družstevníci přijdou takzvaně k hotovému, neboť město a družstva zajistí vše od projektu přes povolení a úvěr až po výstavbu, pro BAUGRUPPE město poskytuje jen pozemek, na kterém zřídí pro spolek zájemců právo stavby a spolek si budovu sám vyprojektuje a postaví. 

 

V koncesním řízení dále vybereme soukromníky, kteří budou stavět na městských pozemcích dostupné nájemní bydlení. Smyslem projektu je výstavba bytových domů, ve kterých je nájemné zhruba o pětinu nižší, než je na trhu běžné. Výstavba by byla realizována ze soukromých financí bez nároku na prostředky z rozpočtu města Brna, ale konkrétní nájemníky by vybíralo město. V současnosti se připravuje zadání koncesního řízení pro zhruba 250 bytů v lokalitě Západní brána ve Starém Lískovci. I tento model přebíráme jako osvědčený z Vídně.

BOJ PROTI DRAHOTĚ, NÍZKÉ NÁKLADY PRO BRŇÁKY

Jelikož celostátní pravicová vláda v podstatě rezignovala na pomoc lidem při propadu jejich životní úrovně, my v Brně chceme bojovat proti drahotě alespoň v oblastech, které může město ovlivnit. Chceme ulevit rodinným rozpočtům normálních lidí. V západních metropolích se snaží co nejvíce zpřístupnit hromadnou dopravu. Co nejdostupnější MHD je i naší prioritou, proto přes rostoucí ceny elektřiny a plynu nechceme zvyšovat jízdné. Zachováme současný systém slev, který ČSSD již dříve v Brně zavedla (jízdné zdarma pro seniory nad 70 let věku a doprovod dětí do 3 let věku). Přitom je ale třeba nastavit spravedlivé platy řidičů MHD, jelikož ty jsou nyní nepřiměřeně nízké. Kde na to vezmeme? Moc se nemluví o tom, že stát (a tedy i města) mají díky drahotě výrazně vyšší daňové příjmy. Je to tím, že stát vybírá z dražšího zboží více na DPH.

 

Město tak může veřejnou dopravu podporovat štědřeji. Rovněž chceme dočasně zmrazit zvyšování nájemného o inflaci. Každým rokem se podle uzavřených nájemních smluv má zvyšovat nájemné o inflaci předchozího roku. Za normálních okolností je to rozumný přístup, ale 17,5 % inflace není normální a dnešní doba také normální není. Na zářijové zastupitelstvo jsme předložili návrh, aby se příští rok nájemné v městských bytech nezvyšovalo o inflaci, která letos vystoupá až někam pod 20 %. Opatření by automaticky platilo pro městské byty. Pro byty, se kterými hospodaří městské části, dává návrh generální souhlas, aby stejné opatření přijaly i příslušné městské části, kde to naši zástupci budou prosazovat.

 

Proti inflaci je nejlepší nezdražovat. Stejně tak chceme, aby další městské společnosti měly ceny na co nejnižších udržitelných hodnotách. Městské (i stání) firmy nemají být od toho, aby tvořily zisk k rozdělení akcionářům, ale aby sloužily lidem. Na rozdíl od odstrašujícího příkladu ČEZu (70 % vlastní stát), který ztrojnásobil zisk a vyplatil rekordní dividendy, v Brně chceme, aby Brněnské vodárny a kanalizace (51% vlastní město) tvořily jen minimální zisky. Nechceme, aby se platby Brňáků za vodné a stočné rozdělovaly akcionářům jako zisky, chceme co nejnižší udržitelné ceny vodného a stočeného. Teplárny Brno musíme zbavit závislosti na cenách plynu přebudováním provozu v Maloměřicích na spalování biomasy. 

LEPŠÍ PRŮJEZDNOST MĚSTA A BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ

Chceme pokračovat ve výstavbě parkovacích domů A podporovat soukromé projekty, které zlepší parkování ve městě Brně. Pravidla rezidentního parkování jsme nastavili jako rozumný kompromis mezi potřebou rezidentů bez problémů zaparkovat a tím, aby ostatní Brňáky omezovala co nejméně.  Zavedením systému parkovacích zón v lokalitách, kde to navrhnou městské části, chceme umožnit bezproblémové parkování místních. Na místech, kde je to možné a rozumné, legalizujeme dosud nelegální parkovací místa. 

 

Chceme, aby Brno bylo město přátelské cyklistům. Proto je třeba zejména realizovat páteřní systém cyklopruhů a výrazně rozšířit stávající cyklostezky. Instalujeme stojany pro jízdní kola všude, kde to je možné a vhodné.

 

Spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic, které je investorem velkého městského okruhu, urychleně dokončíme realizaci rozšíření úseku Žabovřeská a přebudování křižovatek Rokytova a Tomkovo náměstí v rámci VMO.

 

Budeme usilovat o urychlené vybudování nového přímého napojení průmyslové zóny Černovická terasa na dálnici D1, čímž se výrazně odlehčí dopravní situaci v širokém okolí. Kompletně zrekonstruujeme nevyhovující komunikace. Budeme koordinovat výkopové práce tak, aby co možná nejméně narušily dopravu.

 

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

 

Budeme vytvářet podmínky, aby se v Brně dobře podnikalo. Usilujeme o to, aby Brno bylo atraktivním místem pro slušné investory, kteří znamenají pracovní příležitosti pro jeho obyvatele. Pomáháme vytvářet město vzdělanosti, vědy a vysoké přidané hodnoty, ale nezapomínáme ani na to, aby práci našli i méně kvalifikovaní pracovníci. Podporujeme přebudování a oživení starých průmyslových či vojenských areálů (tzv. brownfields) v lokalitě kolem ulice Opuštěné, kde by místo plevele měla vyrůst nová moderní čtvrť. Je třeba si uvědomit, že toto programové období EU je možná poslední možností, kdy do Brna mohou přijít finance na přestavbu železničního uzlu. Tyto investice znamenají nové pracovní příležitosti i novou tvář města.

 

Jsme si vědomi toho, že brněnské veletrhy jsou nejen symbolem našeho města, ale mají významný přínos pro jeho ekonomický život. Výstavnictví a veletrhy v Brně musí být bezpodmínečně zachovány a dále rozvíjeny v nových podmínkách trhu, což však nevylučuje postupné oživování a zpřístupňování jejich areálu pro širokou veřejnost, zejména v oblasti sportu, kultury, vědy, kongresové turistiky apod.

ČISTÉ A ZELENÉ MĚSTO

Chceme město čisté a zelené. Ulicí Českou dokončíme kompletní rekonstrukci historického centra města. Masivně budeme v ulicích realizovat květinové výsadby ke zkrášlení veřejných prostranství. Podařilo se zrekonstruovat významné městské parky a nyní chceme vytvářet zelenou klidovou zónu v okolí řeky Svratky, zejména založit velký městský park v lokalitě tzv. žabovřeských luk volně navazující na místní zahrádkářskou kolonii. Budeme podporovat protipovodňová opatření podél řek, která jsou důležitá pro celý rozvoj města Brna, a budování biokoridorů včetně cyklistických stezek a stezek pro pěší. Rovněž založíme zcela nový veřejně přístupný lesopark na velkém volném prostoru mezi Tescem v Králově Poli a třídou Generála Píky. Na Kraví hoře chceme podstatně rozšířit veřejný městský park. Uvádíme v život opatření ke snížení znečištění ovzduší i k ochraně před povodněmi. Chceme pokračovat v modernizaci brněnské spalovny a rovněž prohlubovat a zdokonalovat systém ekologické likvidace odpadu. Chceme důsledně dbát na úklid veřejných prostranství. Městská policie bude systematicky kontrolovat a vyžadovat dodržování čistoty a pořádku. Budeme i nadále podporovat fotovoltaické instalace na střechách budov. Chceme nejen udržet čistou vodu v Brněnské přehradě, ale zejména zkulturnit a zkrášlit její okolí, především u přístaviště. Podporujeme i odkanalizování pravého břehu přehrady. 

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ ŠKOLSTVÍ

Přestože nových míst v mateřských školách přibývá, víme, že stále jich není dostatek a v poslední době se umístění dětí stalo problémem. To je pro nás nepřijatelné, neboť bezproblémové umístění dětí do mateřských i základních škol musí být naprosto samozřejmé. Naší prioritou je, aby se tento problém definitivně vyřešil a počet míst v mateřských školách odpovídal poptávce po nich. Chceme v modernizacích školních budov pokračovat i nadále. Osvědčený projekt Angličtina do škol hodláme výrazně rozšířit do dalších základních škol. Rovněž poskytneme účinnou podporu dětem, které ve škole trápí problémy zejména studijního charakteru.

PRO BRŇÁKY AKTIVNÍ A SPORTUJÍCÍ

Zvýšíme finanční podporu brněnského sportu s důrazem na sportující širokou veřejnost, děti a mládež. Sportovní i zájmové kroužky musí být dostupné všem dětem, které o ně mají zájem. Veřejným dotačním systémem přispějeme na investice do nových sportovních zařízení. Chceme významně podporovat lokální i špičkové mezinárodní sportovní akce a události ve městě Brně. Prioritně chceme stavět veřejně přístupná sportoviště pro děti a veřejnost, a proto je prioritní výstavba nového veřejného sportovního areálu za Anthroposem v Pisárkách. Chceme rovněž vybudovat dostatečný krytý tréninkový areál pro atlety a cyklisty. Pokud bude provozní ekonomika multifunkční haly Arena Brno dávat smysl, podpoříme její výstavbu. 

BEZPEČNOST A POŘÁDEK V ULICÍCH

Prioritním úkolem Městské policie bude stíhání vandalismu, drobné kriminality (např. kapsářství), péče o bezpečnost občanů a pořádek ve městě s důrazem na problémové lokality (např. u hlavního nádraží). V oblasti dopravy má Městská policie dávat přednost prevenci před represí, případné sankce musí být spravedlivé a adekvátní. Herny a kasina musí být omezovány a vytlačovány z města. Důležité je i zvyšování bezpečnosti chodců osvětlováním nebezpečných přechodů, zřizováním zklidněných dopravních zón apod.

DOSTUPNÉ A KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

Budeme i nadále pokračovat ve zvyšování počtu míst v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskou službou. Dostatek kapacit ke strávení důstojného stáří musí být samozřejmostí, zároveň je třeba vytvářet podmínky pro co nejdelší život seniorů v prostředí jejich domova. Je třeba pomáhat spoluobčanům, kteří se nezaviněně ocitli v kritické životní situaci. Chceme posilovat úlohu nestátního neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb.

 

Propojováním servisních, obchodních i medicínských činností městských zdravotnických zařízení uspoříme náklady na provoz a tyto úspory budou investovány zpět do zdravotnictví s cílem poskytovat maximálně kvalitní péči i komfort pro pacienty. V Úrazové nemocnici zbudujeme urgentní pracoviště stálé chirurgické a úrazové péče v nepřetržitém provozu. V součinnosti s Jihomoravským krajem chceme zlepšovat činnost lékařské pohotovostní služby. Do důstojné podoby zrekonstruujeme městskou polikliniku Zahradníkova.

KULTURA A TURISTICKÝ RUCH

Brno se pyšní širokou a kvalitní nabídkou kultury, kterou hodláme zachovat. Usilujeme o její spravedlivé financování, tedy aby finančně přispěl kraj i stát. Racionalizací činností zejména administrativních je třeba uspořit finanční prostředky a reinvestovat je do kvalitních kulturních počinů. I nadále chceme město atraktivní pro turisty a návštěvníky. Dokončili jsme první etapu zpřístupnění historických vodojemů na Žlutém kopci a dokončíme i druhou etapu tak, aby z celého areálu byla jedinečná turistická atrakce s novým veřejně přístupným parčíkem na povrchu. 

bottom of page