Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno-Židenice: ČSSD odmítá šikanu na pracovišti!

Čt 26.01.2017 17:46

Na základě podnětů zaměstnanců ÚMČ Brno-Židenice, zastupitele MČ Brno-Židenice a podnětu zaslaného primátorem Statutárního města Brna probíhala na Úřadu městské části Brno-Židenice kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (dále jen „Inspektorát práce“) ve věci opakovaných porušení Zákoníku práce a Antidiskriminačního zákona.

Šikánozního a diskriminačního jednání se vůči zaměstnancům ÚMČ Brno-Židenice dopouštěl od roku 2014 Ing. Petr Kunc (TOP 09) zastupitel a místostarosta MČ Brno-Židenice, současně předseda místní organizace TOP 09 Brno-Židenice a od října 2017 také zastupitel Jihomoravského kraje.

Motivem jeho jednání byla nejen osobní averze vůči některým zaměstnancům, ale především averze vyvolána členstvím zaměstnanců v demokratických politických subjektech či sympatizace s těmito subjekty a jejich názory. Nejednalo se pouze o názory politické či společenské, ale i názory týkající se zákonnosti některých jeho kroků v rámci výkonu funkce místostarosty v MČ Brno-Židenice.

Ing. Petr Kunc se opakovaně vulgárně vyjadřoval nejen o opozičních zastupitelích, včetně žen, což mimo jiné svědčí o vyspělosti jeho politické kultury, ale neváhal se takto vyjadřovat také o zaměstnancích úřadu, kteří mu nebyli po politické a pracovní chuti, což zase vypovídá o jeho osobnostní a morální vyspělosti.

Nakonec, o způsobu jeho chování informovala média místostarostka MČ Brno-Židenice Mgr. Monika Doležalová (KDU-ČSL), která se vyjádřila pro deník PRÁVO (v článku s názvem „Opoziční zastupitel žádá odvolání místostarosty Městské části Židenice“ vydaného dne 10.11.2014, autor článku pod zkratkou „miv“) a uvedla, že dne 4.11.2014 Ing. Petr Kunc vulgárně slovně napadl zaměstnance ÚMČ Brno-Židenice a po té vyhrožoval zaměstnancům, kteří jsou ve spojení s ČSSD vyhozením. Zároveň se od tohoto jednání Ing. Petra Kunce distancovala.

Důvodem vzniku tohoto incidentu byl dotaz opoziční zastupitelky Mgr. Pavly Vičánkové (ČSSD), které vznesla na ÚMČ Brno-Židenice písemný dotaz týkající se hospodaření Společenského centra Karas.

Že se nejednalo o ojedinělý incident, ale dlouhodobou záležitost potvrdil i Inspektorát práce, který po provedení kontroly na ÚMČ Brno-Židenice vydal zprávu, ve které mimo jiné uvádí:

„Kontrolou bylo zjištěno porušení na úseku rovného zacházení a zákazu jakékoliv diskriminace….. …Zachování lidské důstojnosti a osobní cti a uspokojivé pracovní podmínky patří k základním právům každého člověka. Hrubé jednání včetně neobvykle hlasitých projevů, vulgárních projevů pana místostarosty Ing. Petra Kunce adresovaných zaměstnancům může takovou důstojnost skutečně narušovat či přímo narušuje….“

K tomuto výsledku dospěl Inspektorát práce nejen na základě vyhodnocení podaných podnětů, ale také na základě provedeného dotazníkového šetření (s možností dalšího vyjádření) mezi zaměstnanci ÚMČ Brno-Židenice, kteří nebyli stěžovateli. Kontrolní zjištění Inspektorátu práce tedy nejsou postavena „pouze“ na třech stížnostech jak tvrdí v současné době Ing. Petr Kunc.

Místo očekávané změny chování ze strany Ing. Kunce či přijmutí takových opatření ze strany zaměstnavatele (tajemníka ÚMČ), která by podobnému jednání do budoucna zamezila, po té co byla zahájena kontrola ze strany Inspektorátu práce, však toto jednání dále pokračovalo a to mimo jiné zveřejněním článku Ing. Petra Kunce jako místostarosty MČ Brno-Židenice, který byl v rámci listopadového vydání (2016) Židenického Zpravodaje (radniční periodikum) distribuován do všech poštovních schránek židenických občanů.

Jeho agresivně laděný článek byl reakcí na dotaz předsedy ČSSD MO 07 Brno-Židenice a zastupitele MČ Brno-Židenice Ing. Jana Vaculína, na podané podněty a výsledky šetření IP a na to jak je ve věci šikany ze strany místostarosty MČ Brno-Židenice postupováno ÚMČ Brno-Židenice či vedením radnice postupováno.

Ing. Kunc nařkl Ing. Vaculína a zaměstnance z pomluv, lží a zaměstnance také nepřímo také ze zmizení peněz z rozpočtu obce. Mimo jiné se opět zmínil, že se veškeré dění na radnici zaměřilo na sympatizanty či členy ČSSD (opakovaně u nich v článku zdůrazňoval jejich členství či názorovou blízkost).

Článek svou rétorikou odpovídal novinovým článkům z 50.let minulého století, chyběl pouze apel Ing. Kunce na „Urválkovský“ dopad železné pěsti bez nejmenšího slitování jež by byla ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady a která by byla zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci….Tento článek byl zveřejněn s vědomím současného vedení radnice MČ Brno-Židenice, které schvaluje, dle platné smlouvy s editorem, podobu a obsah radničního periodika.

V uvedeném případě došlo k fatálnímu selhání všech politiků ve vedení MČ Brno-Židenice, uskupených v koalici tvořené ANO 2011, KDU-ČSL a TOP 09, s podporou SZ (na základě uzavřené asociační dohody), kteří, šikanu popírali nejen v mediích, ale i na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice. Rovněž došlo k selhání zaměstnavatele úředníků postižených šikanou a diskriminací (tajemníka ÚMČ), který se svou nečinností podílel na daných událostech přinejmenším ve formě nepřímé diskriminace.

ČSSD nesouhlasí s jakoukoliv formou diskriminace či šikany nejen v rámci pracovněprávních vztahů, ale v rámci všech společenských vztahů obecně. Dle našeho názoru již dávno pominula doba, kdy podmínkou pro zaměstnání byla správná stranická knížka v kapse či správný původ. Členství v demokratických subjektech, sympatizace s těmito subjekty či sdílení názorů, které nejsou v rozporu s demokratickými pravidly společnosti, nemůže a nesmí být přisuzováno k tíži jejich nositele.

ČSSD MO 07 Brno-Židenice