Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Nová koalice ukázala své priority; hlavním cílem je omezení možností kontroly.

Ne 30.11.2014 22:15

Nová koalice ukázala své priority; hlavním cílem je omezení možností kontroly.

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Koalice v novém složení se chopila vlády nad středem města Brna a už od začátku jeho obyvatelům ukazuje, že to se změnami na radnici myslí - i přes svou pověstnou lásku k recesi - smrtelně vážně. Zmatky a amatérismus na ustavující schůzi ZMČ Brno-střed popsala různá média; co ale stihli noví politici-nepolitici o svých záměrech naznačit? Jak moc falešné tóny nám bude orchestr pod taktovkou nového starosty Martina Landy hrát?

 

Ustavující jednání ZMČ Brno-střed 19. 11. bylo očekávaným prvním vystoupením “duhové” koalice po letošních komunálních volbách. Zastupitelé i občané napjatě očekávali, jak bude vypadat politika nové koalice tvořené převážně z nových tváří.

V tisku a médiích byla tomuto zasedání ZMČ věnována malá pozornost, a povětšinou se novináři zaměřovali na nedůležité aspekty. Z ustavujícího jednání ZMČ vyšla nečekaná usnesení, které se příliš neslučují s deklarovanou otevřeností a transparentností koalice. Následuje rekapitulace nejdůležitějších kroků koalice.

Omezení kontrolní funkce ZMČ

Koalice bezprecedentně omezila kontrolní funkci ZMČ tím, že z funkce předsedy Kontrolního výboru (zřizovaného ze zákona a obsazovaného opozicí) udělala neuvolněnou funkci.

Důležitost kontrolního výboru je deklarovaná Zákonem o obcích, který ji ukládá kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce, rady (jedná každý týden) a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Předseda kontrolního výboru bude mít na radnici k dispozici obvyklou kancelář a vybavení, nebude  však uvolněn ze svého pracovního poměru, a tudíž nebude mít možnost být k dispozici občanům. Veškerou činnost s vedením výboru, kontrolní funkcí, obstaráváním podkladů, přípravou materiálů pro výbor a sběr podnětů od občanů bude muset vykonávat ve svém volném čase, mimo pracovní dobu a bez odměny. Jak v rozpravě konstatovali opoziční zastupitelé, může občany přijímat večer doma, a díky nedostatku času musí na kontrolní činnosti prakticky rezignovat. 

Zvýšení počtu odměňovaných zastupitelů ve vedení radnice
Ačkoliv se tomu současná koalice usilovně brání, je třeba konstatovat, že došlo ke zvýšení počtu zastupitelů na “placených” funkcích vedení radnice. Jasně to deklaruje jejich koaliční smlouva i prohlášení, které na jednání zaznělo - více stran v koalici nutně žádá více placených funkcí, než tou bylo u dvojkoalice.

Koalice se snaží pokrytecky maskovat počet odměňovaných zastupitelů třemi neuvolněnými pozicemi, které jsou kontroverzní. Jedná se o nově vzniklou pozici 4. místostarosty (dříve byli tři), radního pro věci sociální, zdravotní a národností menšiny, a předseda komise strateg. plánování a IPRM. Koaliční smlouva deklaruje odměnu tří neuvolněných ve výši poloviny odměn uvolněného zastupitele (resp. radního); odměnu jim přisoudí zastupitelstvo svým rozhodnutím. Tyto tři pozice navíc duplikují gesci jiného uvolněného zastupitele.

Jediným neuvolněným bez odměn je předseda kontrolního výboru, který byl dříve uvolněnou pozicí. Koalice získala jedno uvolněné místo na úkor předsedy kontrolního výboru, jehož kontrolní činnost bude ochromena.

Neuvolnění členové ZMČ jsou z pohledu odměn flexibilnější, než uvolnění. Hlavním rozdílem je sčítání odměn všech funkcí, které neuvolněný zastává (komise, výbory). Uvolněný zastupitel získává jen jednu nejvyšší odměnu.

Neuvolnění zastupitelé bez pracovního poměru (např. OSVČ) jsou navíc příjemci paušálu, který obec poskytuje, a neuvolnění s pracovním poměrem mohou čerpat od obce náhrady.

Neuvolněným připadnou zmíněné odměny a náhrady. Není tedy možné tvrdit, že nová koalice zrušením uvolněného předsedy kontrolního výboru ušetří prostředky na odměny, ba naopak. Nové funkce přinesou navýšení nákladů na odměny téměř 2 miliony ročně.

Omezení svobodné diskuze

Martin Ander předložil ZMČ volební řád, ve kterém bylo představení kandidátů omezeno limitem 5 minut a prostor pro dotazy zastupitelů a odpovědí dohromady na 5 minut. Po nátlaku opozičních zastupitelů byla tato lhůta upravena v obou případech na 10 minut. Následně se musel trapně stopovat využitý čas a to opozičními zastupiteli, protože předsedající měřil čas špatně. To nepřispělo k úrovni jednání a ani transparentnosti, kterou koalice deklaruje.

 

Zmatky ve vedení zastupitelstva
Před 4 i 8 lety byl vedením zastupitelstva pověřen jeho nejstarší člen. Zástupci zvolených politických stran se domluvili na vedení zastupitelstva jeho nejstarším členem, jak bylo vždy zvykem, a zastupitelstvo měl vést zastupitel Pazdírek.

Po zahájení zastupitelstva začala koalice opakovaně vyzývat končícího starostu Šťástku, aby jednání vedl, a po jeho nesouhlasu způsobila téměř hodinovou prodlevu, kterou vyplnila dohadováním mezi lídry koalice. Zastupitel Pazdírek po svém vyzvání dvakrát odmítl vést zastupitelstvo s tím, že není připraven a schopen schůzi vést, a že mu zástupci koalice tuto funkci dříve odřekli. Nakonec alespoň dovedl ZMČ ke složení slibů zastupitelů, po kterých se zastupitel Bártík opět sám ujal slova a předal jednání vedoucímu právního odboru, který ZMČ vedl do zvolení starosty.

Zastupitelstvo nezvolilo zapisovatele ani ověřovatele zápisu, což je porušení §95 Zákona o obcích.

Očerňování bývalého starosty a vedení radnice

Chyby vedení zastupitelstva (zejména nezvolení ověřovatelů zápisu) jsou přisuzovány bývalému starostovi Šťástkovi. Koalice ústy zastupitele Bártíka zcela ignoruje možnost vedení ustavujícího zastupitelstva nejstarším členem, které bylo vždy zvykem, vykládá si po svém Zákon o obcích a zamlčuje fakt, že k prodlevě došlo jen díky jejich neschopnosti dodržet koaliční dohodu o vedení ustavujícího jednání, které bylo přisouzeno zastupitelovi Pazdírkovi.

Odmítáme též formulace, že se jedná o taktiku spálené země, a záměrné bojkotování jejich práce. Uvolnění zastupitelé ČSSD uvolnili své funkce novým uvolněným zastupitelům zcela korektně, a rozhodně se před nimi neskrývají. Jsou jim naopak k dispozici.

Omezení práce zastupitelů KSČM

Koaliční smlouva hovoří o tom, že každý klub ZMČ BS má právo jmenovat maximálně jednoho člena komise. Platný jednací řád zastupitelstva umožňuje založení klubu zastupitelů minimálně třem zastupitelům, což je podmínka, kterou dva zastupitelé KSČM nesplňují. Koalice svrhla jejich návrh na změnu jednacího řádu, který by jim umožnil založit klub, a vyřadila je tak z komisí rady.

 

Jindřich Zechmeister

Zastupitel ZMČ Brno-střed