Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Společné jednání o návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK)

Po 07.12.2015 14:01

Tisková zpráva Romana Vykoukala

Projednání návrhu ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

-          bylo zahájeno dne 23.03.2015,

-          společné jednání se konalo dne 23.04.2015,

-          dotčené orgány mohly uplatnit stanovisko do 25.05.2015,

-          sousední kraje mohly uplatnit připomínky do 25.05.2015,

-          veřejnost (tedy i obce) mohla uplatnit připomínky do 07.05.2015.

Vypořádání stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních krajů a připomínek veřejnosti:

·         dohodovací jednání ke stanoviskům dotčených orgánů jsou věcně ukončena,

·         vyhodnocení připomínek z celkového počtu 300 podání veřejnosti, tj. 588 dílčích připomínek, je ukončeno. (bude nutné udělat případnou závěrečnou korekci po vydání stanoviska SEA)

V souladu se stavebním zákonem byly Rakousku a Slovensku nabídnuty konzultace. Rakousko o konzultace nepožádalo. Se Slovenskem proběhly požadované konzultace v Brně 21.10.2015. Důvodem konzultace byl záměr DV01 – Rohatec – Hodonín – soutok Morava/Dyje, prodloužení vodní cesty – „Baťův kanál“.

Stanovisko MMR jako nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno dne 26.11.2015. MMR k návrhu ZÚR JMK neuplatnilo požadavky vyžadující odstranění nedostatků ve smyslu § 37 odst. 9 stavebního zákona.

Další postup:

-          získání stanoviska MŽP k návrhu koncepce (stanovisko SEA) podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – v průběhu prosince 2015,

-          návrh výběru nejvhodnější varianty – zpracoval projektant ve spolupráci s OÚPSŘ v průběhu druhé poloviny listopadu 2015, závěrečná korekce proběhne po doručení stanoviska SEA,

-          výběr a schválení nejvhodnější varianty v ZJMK,

-          na základě výsledků projednání (dohody s dotčenými orgány k jejich stanoviskům, vypořádání připomínek sousedních krajů a veřejnosti, výsledky konzultací se Slovenskem, stanovisko SEA, stanovisko MMR), vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a schválení nejvhodnější varianty v ZJMK upraví projektant návrh ZÚR JMK do podoby pro veřejné projednání.

Společná pracovní skupina pro koordinaci územně plánovací činnosti (SPS)

K uvedenému doplňujeme, že v návaznosti na ustavení Společné pracovní skupiny pro koordinaci územně plánovací činnosti (SPS) pro efektivní spolupráci v rámci sdílené odpovědnosti Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a okolních obcí proběhla jednání s městem Brnem k připomínkám uplatněným k návrhu ZÚR JMK v rámci společného jednání.

Roman Vykoukal
zastupitel JMK