Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


„Město pro lidi, Brno pro Brňáky“

Volební program pro volby do Zastupitelstva města Brna 2018Bydlení


Jaká je situace?
Ztížená dostupnost bydlení v současnosti není problémem jen ohrožených sociálních skupin, ale dopadá téměř na každého, kdo nemá zajištěné vyhovující bydlení. Cena bytů i výše nájemného v Brně se ve statistice drží hned za Prahou, v životní úrovni a platech se však s hlavním městem zatím srovnávat nemůžeme. Bydlení v Brně se stává luxusem, který si málokdo může dovolit. Lidé proto bydlení hledají mimo Brno, někteří v jeho blízkosti, jiní v jiné části našeho státu. Pro žádné město není dobré, jestliže z něj lidé odcházejí.

Co s tím budeme dělat?
 • Brno má přes 1 000 dlouhodobě neobsazených bytů. Odpovědnou správou městského bytového fondu tento počet snížíme a byty poskytneme novým nájemníkům. V odůvodněných případech umožníme opravu bytů na vlastní náklady nájemce.
 • Většina z 28 000 jednotek bytového fondu města Brna je svěřena do správy městským částem. Chceme, aby se jim navrátila pravomoc ve stanovení výše nájemného.
 • V minulosti jsme v našem městě uvedli v život startovací byty pro mladé páry, v posledních čtyřech letech jich mnoho nepřibylo. Spustíme dlouho odkládanou výstavbu startovacích bytů ve Vojtově ulici a v dalších připravovaných lokalitách, mezi jinými v Brně-Řečkovicích a na místě starých nevyhovujících bytových domů ve středu města.
 • Dostupnou cestou k bydlení je i družstevní výstavba, podpořená městem Brnem jak při budování infrastruktury, tak poskytnutím vhodných pozemků, založením a rozjezdem samotného družstva.
 • Výstavba bytů v Brně víceméně stagnuje. Jsme si jisti, že developer nemusí být obecný nepřítel a škůdce, ale naopak partner, který realizuje bytovou výstavbu v souladu se zájmy města a jeho obyvatel. Na developerských projektech může město spolupracovat a získat podíl bytových jednotek do svého vlastnictví pro nájemní bydlení. Zájmem města je, aby se tzv. brownfieldy přetvářely v živé zóny bydlení.
 • Není důvod, aby nájemníci městských bytů byli pokusnými objekty laboratoře sociálního inženýrství, sociální bydlení je součástí bytové politiky města, nemůže být ale jediným tématem bytové politiky, jak jsme byli svědky v posledních letech. Skupin ohrožených sníženou dostupností bydlení je totiž víc včetně rodin s dětmi, lidí s handicapem a seniorů. V sociálním bydlení preferujeme projekty tak zvaného prostupného či tréninkového bydlení s intenzivní sociální prací před definitivním přidělením městského bytu.
 • S věkem se mění potřeba bydlení jak z hlediska velikosti, tak vybavení či bezbariérovosti. Seniorské bydlení jsme úspěšně řešili pomocí tzv. bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. Protože jejich počet je výrazně nižší než evidovaná potřeba, musí město pokračovat ve výstavbě domů s pečovatelskou službou a podpořit i soukromé projekty obdobného charakteru.
 • Brno zřídilo nedávno bytovou ombudsmanku, pro nás je důležitější zřízení kontaktního místa pro bydlení, kde by lidé mohli konzultovat své problémy s jeho získáním, problémy s úhradou nájmu apod.


Doprava


Jaká je situace?
Doprava je něco jako oběhová soustava v lidském organismu, pokud funguje špatně, organismus začne kolabovat. Kolabující doprava ohrožuje život v našem městě. Jedná se o složitý systém spojený s dopravou regionální, státní i mezistátní. Nezbytná je tedy úzká spolupráce s krajem i státem. Jak jsme se nedávno přesvědčili, dopravu musí řídit lidé, kteří jí rozumí, mají zkušenosti a uvědomují si, že všechny druhy dopravy jsou si rovnocenné.

Co s tím budeme dělat?
 • Brněnskou městskou hromadnou dopravu (MHD) je třeba dále rozvíjet a zvětšit její kapacitu. Prodloužením tramvajových tratí se usnadní doprava na Kamechy, do bohunického kampusu, Líšně či na Lesnou. Při obnově vozového parku bude důležitým kritériem výběru i přepravní kapacita vozidel, přes veškeré posilování se brněnská MHD blíží svému meznímu přepravnímu výkonu. Vedení města musí s krajem a vládou dojednat zahájení projektové přípravy tzv. severojižního diametru (brněnského metra), který v budoucnu výrazně posílí veřejnou hromadnou dopravu v celé metropolitní oblasti.
 • MHD je bezesporu klíčovou veřejnou službou, proto její ekonomika nestojí jen na výběru jízdného. Aby byla MHD pro lidi atraktivní a upřednostňovali ji před individuální automobilovou dopravou, musí být i cenově dostupná. Brno zavedlo dotaci na roční „šalinkarty“. Tato dotace je zatím 30 %, my považujeme za smysluplné, aby činila polovinu ceny roční jízdenky.
 • Děti jsou budoucnost města, pomoc rodinám s dětmi je naší prioritou. Přicházíme s dětskou kartou Brňáček, která umožní žákům brněnských škol přepravu zdarma až do 15 let.
 • Kryté zastávky s lavičkou jsou možná pro mnohé maličkostí, ale třeba pro seniory jsou velmi potřebné. Je ostuda, když na některých frekventovaných zastávkách nic z toho není, zajistíme dovybavení zastávek.
 • Vozy MHD se v dopravních špičkách stávají místem drobné kriminality, ani v nočních hodinách nemusí být ve vozech vždy bezpečno. Současný technický pokrok umožňuje interiéry vozů vybavit bezpečnostními kamerami se záznamem.
 • Problémy s dopravou nelze nevhodnými stavebními zásahy přenášet na jiná místa. Úvahy o výrazném omezení provozu na ulicích jako je Veveří, Štefánikova nebo Nádražní v souvislosti s jejich celkovou rekonstrukcí považujeme za předčasné a nerealizovatelné, dokud nebude zkapacitněn základní komunikační systém.
 • Alfou a omegou brněnské automobilové dopravy je velký městský okruh. I když je to investice státu a nikoliv města, Brno si musí umět prosadit pokračování jeho výstavby. Na dostavbu úseku mezi Hlinkami a královopolskými tunely na ulici Žabovřeské se čeká už 4 roky. Kritická je i situace na jihovýchodě města, chybí dálniční sjezd pro Černovickou terasu, obchvaty Slatiny a Tuřan, důležité je rozšíření dálnice kolem Brna o jeden jízdní pruh v každém směru.
 • Jízda Brnem dnes připomíná spíše kontrolní den na velkém staveništi. Počasí řídit neumíme, koordinace staveb a uzavírek však v lidských silách je. Na brněnském staveništi se potkávají různí investoři v montérkách státu, kraje, města i soukromých společností, chaos ovšem dopadá na hlavy Brňáků. Město je tedy tím, kdo musí převzít iniciativu a důslednou koordinací a regulací minimalizovat nepříznivé dopady investičních akci na obyvatele města.
 • Připadá vám, že na vaší ulici se každý druhý rok opravuje to stejné? V době všech možných webových stránek či aplikací není problém vytvořit veřejně přístupný informační systém se „zdravotními kartami“ jednotlivých ulic. Každý si pak připomene, co se kdy kopalo nebo jaké práce probíhají aktuálně.
 • K automobilové dopravě a MHD existuje alternativa, tou je cyklodoprava a chůze. Každý nechť se pohybuje podle svých potřeb a možností. Zvláště využití jízdních kol při masivním nástupu elektrokol bude vzrůstat. S tím bude nutné počítat jak při chytrých úpravách komunikací, aby byly vůči cyklistům vstřícnější a bezpečnější, stejně tak aby bylo možné kola vhodně parkovat na veřejných prostranstvích. Cyklodoprava i chůze si zaslouží chytrou aplikaci, která cyklistům i chodcům v Brně doporučí vhodnou a bezpečnou trasu jejich cesty.
 • Přetížení silniční sítě lze snížit přepravou zboží po železnici s následnou překládkou na nákladní automobily v moderních intermodálních centrech.

Doprava v klidu


Jaká je situace?
Existuje ještě tzv. doprava v klidu, což je vlastně stání vozidel. V Brně, zvláště pak v jeho středu a dalších oblastech, je velmi těžké zaparkovat. Vedle vzrůstajícího počtu soukromých vozidel v rodinách je v Brně i velké množství aut, kterými každodenně do města jezdí lidé z okolí Brna za prací či do škol. Roste i počet služebních aut, dodávek řemeslníků a jiných. Naproti tomu nabídka parkovacích míst v Brně dlouho stagnovala a pro zvýšení kapacity se neudělalo nic. Na vině je tedy jak velké množství vozidel, tak nedostatečná infrastruktura.

Co s tím budeme dělat?
 • V Brně není snadné zaparkovat, přesto není nutné přistupovat k tak tvrdým a nepromyšleným opatřením, jako je schválená podoba rezidentního parkování. Nesouhlasíme s vysokými poplatky za parkovací oprávnění pro rezidenty, s principem květinky, který dělá z Brňáka cizince ve vlastním městě, s úplným zákazem vjezdu do centra města. Podobu rezidentního parkování jsme připraveni neprodleně změnit tak, aby bylo k lidem daleko vstřícnější.
 • Opatření v oblasti parkování musí být systémová. V centru města je nutné co nejdříve zvýšit počet parkovacích míst mimo ulice v parkovacích domech a nových parkovištích. Bude nutné investovat do urychlené výstavby záchytných parkovišť na okraji města či dokonce mimo město s dobrým napojením na MHD (parkoviště typu Park & Ride).
 • Mnohdy lze podmínky parkování zlepšit zavedením moderních opatření pro snadnější navigaci řidičů k aktuálně volným místům (žijeme v 21. století), někdy se stačí vrátit k obyčejným parkovacím kotoučům do auta.


Životní prostředí


Jaká je situace?
Životní prostředí má významný vliv na kvalitu života ve městě. K problémům s čistotou ovzduší, rozsahem a stavem městské zeleně přibyly starosti související s globálními klimatickými změnami. Počasí je tak daleko extrémnější a náš region ohrožuje sucho stejně jako opačný extrém, kterým je hrozba povodní.

Co s tím budeme dělat?
 • Parky a lesoparky jsou zelené oázy, o které je nutné pečovat a jejich rozsah zvětšovat. Žabovřeské louky nabízejí prostor pro vybudování relaxační zóny, nový park by mohl po vlastnickém vypořádání vzniknout nad Tescem v Králově Poli.
 • Dosadba zeleně v ulicích a náměstích je nezbytným opatřením proti suchu a extrémním letním teplotám.
 • Brněnská přehrada je důležitá rekreační zóna, zvýšenou pozornost bude nutné věnovat udržení kvality vody tak, aby bylo zamezeno šíření sinic. Vybavenost v okolí přehrady zdaleka neodpovídá jejímu významu, za důležité považujeme zajištění bezpečnosti cyklistů v trasách okolo přehrady.
 • Zlepšíme stav ústředního hřbitova včetně jeho zázemí pro návštěvníky. Začneme řešit problémy s parkováním návštěvníků hřbitova, se stejnou péčí je třeba přistoupit i k dalším pietním místům v jednotlivých městských částech.
 • Čistší ovzduší podpoříme dalšími vozidly MHD se sníženými emisemi, slevy na jízdném pozitivně ovlivní preferenci MHD oproti individuální automobilové dopravě.
 • Svoz a likvidace komunálního odpadu je důležitá služba města jeho obyvatelům. Oproti jiným důležitým veřejným službám, které jsou kumulativně hrazeny z daní, se za popelnice vybírá každý rok poplatek. Existují však města, kde občané tento poplatek platit nemusí. Senioři si zaslouží naši úctu, za svůj život už se naplatili dost, mladé rodiny s dětmi potřebují naši podporu. Díky investicím do modernizace spalovny, o kterou se ČSSD zasloužila, si nyní tyto úlevy v poplatcích za komunální odpad město pro tyto spoluobčany může dovolit. Chceme od poplatků za komunální odpad zcela osvobodit děti do 15 let a seniory nad 70 let.
 • Podporujeme rekreační cyklistiku, budeme dále pracovat na rozvoji sítě rekreačních cyklostezek.


Školství


Jaká je situace?
Na bedrech města spočívá především starost o mateřské a základní školy. Problémem je optimální rozložení kapacity škol po celém Brně. Mnohé školské budovy nejsou v dobrém technickém stavu, o jejich vybavenosti ani nemluvě. Jsme si vědomi, že mít doma školáka je zátěží pro domácí rozpočet. Děti jsou společenskou investicí do vlastní budoucnosti, proto této oblasti věnujeme náležitou pozornost.

Co s tím budeme dělat?
 • Brno je jako statutární město rozděleno na 29 městských částí, každá je zřizovatelem škol, má pravomoci zřizovatelů. Jde o poměrně nepřehledný stav, který komplikuje řízení školství v rámci celého města. Vytvořením promyšlené celoměstské koncepce efektivního využití kapacit mateřských a základních škol, a to zejména v reakci na populační výkyvy, zajistíme dostatečný počet míst ve školách a školkách. Pro školské prostory, které nejsou aktuálně využité, je třeba najít dočasně náhradní využití a nechat si je v majetku pro budoucnost.
 • Aktuální nedostatek míst v mateřských školách lze řešit otevřením tzv. přípravných tříd na základních školách pro děti s odkladem základní školní docházky.
 • Pro žáky brněnských škol zavedeme kartu Brňáček, která bude sloužit nejen pro jízdu v MHD zdarma pro děti do 15 let, ale zároveň poskytne zdarma členství v Knihovně Jiřího Mahena a slevy ze vstupného např. na hvězdárnu, do divadla či bazénu.
 • Sportovní průpravu podpoříme příspěvkem 1 500 Kč na lyžařský kurz, a to jednou za dobu základní školní docházky.
 • V rámci prevence zavedeme u prvňáčků vyšetření zraku zdarma ve škole.
 • Změníme okolí školských zařízení tak, aby byla zajištěna mnohem větší bezpečnost silničního provozu a děti ani jejich rodiče se zde nemuseli bát.
 • Stav mnohých školních hřišť je stále špatný. Podpoříme jejich modernizaci a následné užívání i pro veřejnost a sportovní kluby v mimoškolní době.


Sport


Jaká je situace?
Transformace tělovýchovy a sportu se po roce 1989 příliš nepovedla. Změnili se vlastníci sportovišť, jejich stav se mnohde rapidně zhoršil, financování provozu sportovních klubů je nejisté a bez větší perspektivy. Zvyšuje se počet nesportujících dětí, pro mnohé rodiny je sportování dětí z finančních důvodů nedostupné. Protože i sport se vyvíjí, mnohá nová sportovní odvětví jen těžko hledají v Brně zázemí.

Co s tím budeme dělat?
 • Stav sportovišť nám nemůže být lhostejný. Podpoříme zhodnocování a rekonstrukce sportovišť zvláště při vícezdrojovém financování ze strany státu a kraje.
 • Naší prioritou je podpora sportování dětí a žen. Pro brněnské děti chceme zavést adresný roční příspěvek na organizované sportovní aktivity ve výši 1 000 Kč. Věříme, že se jedná o investici do zdravého vývoje našich dětí, která se městu vyplatí.
 • Brno je město úspěšných sportovců. Jsme rádi, že se Kometě podařilo navázat na svou skvělou minulost. Brňáci si zaslouží kapacitní stadiony vhodné pro nejvyšší ligové soutěže v ledním hokeji a fotbalu. Lokalita Za Lužánkami reprezentuje hrdou historii a tradici brněnského sportu. Uděláme maximum pro to, aby došlo k odstranění majetkoprávních překážek umístění těchto klíčových sportovišť Za Lužánkami. To však neznamená, že se město stane vydíratelným a získá lokalitu za každou cenu. Výstavba multifunkční haly – nového zimního stadionu místo starého velodromu u výstaviště je pro nás velmi vážnou alternativou.
 • Brno je i místem konání významných sportovních akci, které mají nadregionální význam, z pravidelně se konajících jsou to motocyklové závody Grand Prix České republiky. Chceme nadále podporovat konání mezinárodních sportovních akci v Brně a intenzivně řešit financování těchto podniků s Jihomoravským krajem a zejména státem.
 • Vedle podpory zavedených sportů si zaslouží pozornost města i u nás stále ještě mladá sportovní odvětví jako je např. florbal, ragby, baseball, rychlobruslení, malá kopaná, curling či lezectví, kterým díky své popularitě rychle přibývají příznivci. K dalšímu rozvoji potřebují zázemí, které bez pomoci města jen těžko získají.


Kultura


Jaká je situace?
Kultura bývá častým jablkem sváru pro svou závislost na finanční podpoře z veřejných rozpočtů. Jakou kulturu by mělo město podporovat? Jak posuzovat efektivnost vynaložených prostředků a zda na ni prostředky vynakládat vůbec? Na jedné straně stojí divadla provozovaná z příspěvků města, na druhé představitelé tzv. nezřizované kultury, kteří si rovněž nárokují finanční podporu z rozpočtu města. Do toho vstupuje dlouho očekávaný a potřebný koncertní sál pro filharmonii.

Co s tím budeme dělat?
 • Začali jsme výstavbu Janáčkova kulturního centra zahájením stavby 1. etapy – podzemního parkoviště. Pokud by tato etapa nebyla připravena a spuštěna, těžko by se Brno přiblížilo na dosah výstavbě samotného sálu. Hodláme pokračovat v přípravě a výstavbě koncertního sálu. Nechceme ale, aby 191 dokončených parkovacích míst zelo prázdnotou a čekalo na realizaci sálu nad garážemi. Je nutné znovu ekonomicky posoudit celou situaci a garáže zprovoznit, byť v provizoriu zkušebního provozu.
 • Naší metou je Brno jako evropské hlavní město kultury, a to pro rok 2028, kdy si budeme připomínat 100 let od úmrtí geniálního skladatele Leoše Janáčka. Chceme, aby středobodem oslav bylo právě Janáčkovo kulturní centrum.
 • Brno letos vynaloží na provoz příspěvkových organizací v kultuře téměř tři čtvrtě miliardy korun. Fungování těchto organizací necháme posoudit auditem, který vyhodnotí celé portfolio městských kulturních institucí a definuje další kroky města.
 • Areál brněnského výstaviště má obrovský potenciál pro konání společenských, kulturních a sportovních akcí, proto podporujeme větší otevření areálu BVV pro Brňáky. Opuštěné Králíkovo divadlo by mělo být rekonstruováno a využito pro veřejnost.
 • V různých místech našeho města se koná celá řada místních kulturních akcí, hodů, festivalů jako Minská Open, Ghetofest a dalších, jejich pořadatelé si zaslouží podporu města.
 • Město dostatečně nevyužívá svůj marketingový potenciál na podporu kultury, za důležité považujeme opětovné ustanovení tzv. marketingové rady města.
 • Umělecky zaměřené děti podpoříme organizací celoměstské soutěže oborů zájmové umělecké činnosti žáků a studentů základních uměleckých škol.
 • Brňáci si zaslouží v ulicích i normální sochy, kterým každý rozumí, jednu z nich bychom rádi věnovali legendárnímu brněnskému silákovi Frantovi Kocourkovi, který se stal lidovým symbolem našeho města.


Sociální péče


Jaká je situace?
Se sociální péčí nemůže být ani vyspělá společnost nikdy spokojená a vždy je co vylepšovat. Vzhledem k zvyšujícímu se věku dožití je počet seniorů vyžadujících některou ze služeb sociální péče vzrůstající. Narážíme tedy stále na problémy s kapacitou zařízení poskytujících tuto péči, což znamená velké čekací lhůty či úplnou nedostupnost na území města Brna. Téměř tři desítky let v nových společenských a ekonomických podmínkách postavilo mnohé naše handicapované občany do složité sociální situace, ze které bez pomoci státu a města jen těžko najdou východisko. Naší vizí je Brno – sociálně přívětivé město.

Co s tím budeme dělat?
 • Nezbytné bude zvýšení prostředků v sociální oblasti - prosazení vyššího podílu investičních i provozních výdajů do sociální oblasti v poměru k ostatním resortům v rámci rozpočtu města Brna. S tím souvisí posílení investic do sociální oblasti, tj. rozšíření nezbytných kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), pobytových služeb pro duální a vícečetné diagnózy, těžká kombinovaná postižení, odlehčovacích služeb pro osoby s výrazně sníženou mírou soběstačnosti, chráněného bydlení. Posílení provozních výdajů znamená rozvoj sociálních služeb dle skutečných potřeb formulovaných v komunitních plánech a je jednou z hlavních podmínek poskytování kvalitní ošetřovatelské péče.
 • Klademe důraz na zajištění propustnosti a návaznosti různých druhů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny v nezbytné kontinuitě s poskytováním zdravotní péče a řešením bytových potřeb. Pokud se senior po hospitalizaci a pobytu v LDN nemůže vrátit kvůli bariérovosti do svého původního bytu, mělo by být město v rámci návaznosti sociálních služeb schopno poskytnout vhodné bydlení například v domě s pečovatelskou službou.
 • Chceme vytvořit podmínky k dlouhodobé péči o seniory a handicapované v domácím prostředí. To znamená udržení dostupné a kvalitní sítě terénních, odlehčovacích a ambulantních služeb, podporu organizací, které učí, jak pečovat a ošetřovat.
 • Posílením služeb sociální prevence dojde k eliminaci dluhových pastí, vzniku závislostí – drogy, alkohol, hazard – a kriminality.
 • Praxe v boji proti obchodu s chudobou ukázala, že bude nutné zřídit městské ubytovny pro dočasné řešení krizových případů rodin s dětmi.


Zdravotnictví


Jaká je situace?
Podle tabulkových čísel je situace v brněnském zdravotnictví výtečná, skutečnost je ale poněkud jiná. Na území města Brna jsou dvě fakultní nemocnice, které poskytují péči v rámci několika krajů. Jejich stav není dobrý po materiální ani personální stránce. Město provozuje dvě nemocnice – Úrazovou nemocnici a Nemocnici Milosrdných bratří, které nesou problémy z minulosti. V majetku města je i několik poliklinik, jejichž stavebně technický stav není dobrý. V personální oblasti je největším problémem skutečnost, že se služba lékařské pohotovosti těžko obsazuje lékaři. U mnoha typů lékařských služeb jsou dlouhé čekací lhůty, lidé se čím dál více setkávají s neosobním přístupem v lékařských zařízeních, komunikace mezi zdravotníky, pacientem a rodinnými příslušníky je velmi slabá.

Co s tím budeme dělat?
 • Celý propletenec různé zdravotní péče od různých poskytovatelů bude nutné vyhodnotit po stránce kvantitativní i kvalitativní. Na základě zjištěných údajů může město Brno iniciativně navrhnout systémová opatření týkající se všech poskytovatelů zdravotnických služeb.
 • Město Brno musí do budoucna klást důraz na stabilizaci fakultních nemocnic, může pomoci například se zajištěním bydlení zdravotnického personálu.
 • Není nám jedno, jací lékaři slouží na pohotovosti a jak to tam funguje.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci polikliniky na Lesné, spustíme rekonstrukci polikliniky na ulici Zahradníkově.
 • Podporujeme novostavbu operačních sálů, jednotek intenzivní péče a centrální sterilizace Úrazové nemocnice v Brně.
 • Nevyhovující léčebna na Červeném kopci nebyla vyklizena proto, aby se z ní stala ubytovna, ale proto, aby na tomto místě vznikl nový sociálně zdravotní komplex zaměřený na seniory. Jeho přípravu a realizaci plně podporujeme.
 • Důležitým úkolem je pro nás zajištění dobré dostupnosti lékařů.
 • Budeme pracovat na zlepšení možností zaparkování v blízkosti nemocnic.


Bezpečnost a pořádek


Jaká je situace?
Je smutné, když návštěvníci považují Brno za špinavé a ne příliš bezpečné. Čistota města a pocit bezpečí jdou ruku v ruce. Město má dostatek prostředků na to, aby byla zajištěna jeho čistota a bezpečí občanů, jen je musí využívat. Globální klimatické změny vyvolávají extrémní projevy počasí, které způsobují lokální škody a mohou ohrožovat i zdraví a životy lidí. Již povodně v minulosti prokázaly, jak důležitá je existence jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Co s tím budeme dělat?
 • Bezpečnost občanů je pro nás zásadní prioritou. Budeme podporovat činnost a obnovu techniky dobrovolných i profesionálních hasičů, vždyť technika některých zasahujících dobrovolných hasičů v Brně je stará i více než 40 let. Budeme podporovat výstavbu nové společné stanice hasičského záchranného sboru a Policie ČR na Brněnské přehradě, zaměříme se na podporu zdravotnické záchranné služby, zasadíme se o to, aby se zlepšily podmínky pro práci městských strážníků. Budeme podporovat činnost vodní záchranné služby, budeme pracovat na snížení doby dojezdu zdravotnické záchranné služby, dojednáme s Jihomoravským krajem vybudováním dalšího výjezdového stanoviště sanitek. Zasadíme se o to, aby se zlepšily podmínky pro práci městských strážníků. Budeme podporovat činnost vodní záchranné služby.
 • Zajistíme, aby městská policie byla lépe řízená ve prospěch občanů, kteří ji platí, jejím úkolem nemá být přijímání poplatků, pokut, ale městská policie má především přispívat k pořádku, ochraně a bezpečnosti osob a majetku a dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití.
 • Městská památková rezervace v historickém centru města je pečlivě střežena památkáři, aby neztratila svůj ráz. Kdo ale střeží pořádek v historickém jádru města? Kdo čelí situaci, že si nelze sednout na náměstí na lavičku, protože je obsazena bezdomovcem, nebo je místo znečištěno? Jsme odhodlaní zavést pořádek nejen ve středu města.
 • Brno už bylo prakticky bez hazardních her. Radní za hnutí ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 však ustoupili tlaku provozovatelů kasin a umožnili jejich opětovné provozování. Jsme pro absolutní zákaz hazardních her na území města.
 • Pro zvýšení požární bezpečnosti bezplatně vybavíme městské byty hlásiči požáru. Při opravách městských bytových domů budeme zajišťovat lepší fyzické zabezpečení celého domu a zvyšovat jeho požární bezpečnost.
 • Bezpečně pro občany s handicapem. Budeme usilovat o úpravy chodníků, přechodů pro chodce a vybraných veřejných prostranství tak, aby byly bezpečně schůdné a dostupné i pro občany s handicapem. Budeme podporovat rozšíření navigačních zařízení pro nevidomé a neslyšící občany.
 • Budeme koordinovat specializované programy pro školáky tak, aby děti základních škol byly lépe a systematicky a prakticky připraveny na řešení různých nenadálých situací – úrazy, dopravní nehody, havárie, živelní pohromy, mimořádné události, ale i k ochraně soukromí na internetu. Každá škola musí minimálně 1 x za 5 let projít profesionálním cvičením s nácvikem evakuace.
 • Do vozů MHD postupně zavedeme kamery se záznamem pro zvýšení bezpečnosti cestujících.
 • Svět se mění a riziko teroristických útoků především v místech většího seskupování lidí nebude možné vyloučit ani u nás. Budeme klást důraz na bezpečnost lidí při velkých veřejných společenských a sportovních akcích, zavedeme opatření eliminující dopady vzniku paniky v přelidněných sektorech.


Rozvoj města


Jaká je situace?
Když rodina získá pozemek pro výstavbu rodinného domu, udělá si projekt, který určí, jak bude dům velký, kde se bude parkovat, kudy se půjde na zahradu, zda se nechá místo na bazén, kam se umístí dílna. S městem je to podobné, místo projektu na rodinný domek se zahradou však má územní plán, který určuje rozvoj města. Brněnský územní plán něco pamatuje, je z roku 1994. Nový moderní územní plán už je rozpracován, ovšem nebylo možné na něm pracovat, dokud soud neuznal platnost nadřazeného – tedy krajského plánu. Proces dokončení nového územního plánu musí být co nejrychlejší a zastupitelstvo by se při jeho schvalování nemělo rozhádat. Bude to bezesporu jeden z nejdůležitějších úkolů nadcházejícího volebního období.

Rozvoj města je limitován tím, jak a kdo ho řídí. Na samém konci toho funkčního období se začaly chvatně schvalovat různé strategické dokumenty. Není až tak těžké si vysnít nějakou strategii, náročné je takovou strategii naplnit. Vedení města musí být profesionální, odpovědné a konající ve prospěch svých občanů – Brňáků. Ti řídí prostřednictvím svých zvolených zástupců město, město nemůže řídit životy Brňáků.

Co s tím budeme dělat?
 • Budeme věnovat maximální pozornost procesu projednání a schválení nového územního plánu tak, aby byl schválen hladce a co nejrychleji.
 • Vytvoříme expertní týmy, které budou pomáhat městu s definováním překážek rozvoje a jejich následném odstranění. Měly by vzniknout týmy na urychlení bytové výstavby, budování technické infrastruktury a na podporu ekonomického rozvoje města.
 • Jedním z omezujících faktorů územního rozvoje města je ohrožení povodněmi. Zasadíme se o realizaci protipovodňových opatření v ohrožených oblastech.
 • Orientace Brňáka na magistrátu musí být co nejjednodušší, podporujeme elektronizaci veřejné správy. Brňáky chceme ještě více vtáhnout do rozhodování o našem městě. Jsou nám blízké participativní principy komunikace mezi veřejnou správou a občanem. Touto cestou lze získat cenné informace o názorech Brňáků na řešení konkrétních problémů.
 • Občan by měl mít detailní představu o tom, jak jsou vynakládány peníze města. K dispozici je sice tzv. rozklikávací rozpočet, ten však obsahuje jen základní informace o něm. Půjdeme do větších podrobností.
 • Město vlastní životně důležité komunální podniky jako jsou Teplárny Brno, Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace, Technické sítě Brno a je majoritním vlastníkem Brněnských vodáren a kanalizací. Nedopustíme prodej těchto strategických firem z vlastnictví města Brna.